برگزاری دوره اول دبستان در دبستان بوستان دانش ارومیه